Modeller inom Neuro-Semantics

Facilitation-modellen (Meta-Coaching)
För att kalla fram en persons inre resurser, berätta inte, ge inte råd, lär inte ut, förklara inte; istället underlätta de naturliga processerna inom personen för växande, personlig utveckling, förändring, färdigheter och kompetens, o.s.v. Det görs effektivast med dialogskapande frågor som möjliggör, stärker, utrustar, utmanar, ökar medvetenhet, ramändrar, o.s.v. så att personens utveckling sker med mer lätthet och snabbare. Att underlätta klientens process och utveckling involverar balansen av support och utmaning, mellan lyssnande, förståelse, omtanke, mm. och att utmana, ge feedback, konfrontera, mm.

Benchmarking-modellen (Meta-Coaching och Trainers Training)
För att coaching som process ska ha trovärdighet, behöver vi kunna mäta det. För att kunna mäta en färdighet, behöver vi bryta ner den i delfärdigheter, och därefter bryta ner delfärdigheterna i konkreta beteenden och sedan gradera beteendena för varje delfärdighet på en skala.
T.ex. meta-coaching har ett stort antal delfärdigheter, de sju mest grundläggande och viktigaste är: Support, Lyssna, ställa Frågor, ställa Meta-Frågor, Inducera Tillstånd, ta emot Feedback och ge Feedback. Om vi tar delfärdigheten Support har vi t.ex. beteenden av att: matcha klientens kroppsspråk, summera det som klienten har sagt, bekräfta klienten, fira framsteg, konfrontera mönster mm. Med Benchmarking-Modellen kan vi mäta vad vi gör, hur mycket och hur ofta vi gör det och veta vad de nästa stegen är för att förbättra våra färdigheter. På det sättet kan vi säkerställa att vi coachar professionellt och på hög nivå.

Matrix-modellen (Meta-Coaching, Själv-Förverkligande Psykologi mm)
Den här modellen är egentligen ett förenklat ramverk

för att beskriva komplexa processer.
Den är designad som en systematisk modell för att tänka och jobba systematiskt med människor, grupper och organisationer. Det är ett sätt att kartlägga de betydelse-ramar som skapar och beskriver klientens värld så att vi kan följa klientens energi. Eftersom människor är komplexa på de sätt de tänker, känner, kommunicerar och agerar behöver vi en modell som gör att vi kan följa med klienten och förstå klientens värld. Matrix-Modellen erbjuder en flera nivåer- och dimensioners-tillvägagångssätt för att förstå hur vi fungerar.

Axes of Change-modellen (Meta-Coaching)
Axes of Change-Modellen är en modell för förändring som grundas på hur själv-förverkligande människor gör förändringar i sitt liv. Det är hittills den enda modellen för förändring som grundas på psykologiskt friska människor, människor som är ”ok” med sig själva och vill uppleva mer, lära sig mer, göra mer, vara mer, o.s.v. Andra modeller inom coaching för förändring har grundat sig på modeller tagna från terapi där utgångspunkten är psykologiskt ”sjuka” människor där klienten motsätter sig förändring, förändring tar lång tid, förändring är svårt mm. Axes of Change går igenom fyra faser: fasen av Motivation, Beslut, Skapande och Integrerande. I första fasen av Motivation stärker vi motivationen att göra förändringen genom att skapa en attraktiv vision för vad vi vill uppnå och bli medveten om vad vi längre inte vill uppleva, vad vi har fått nog av, det skapar energin av att bli tryckt framåt av det som vi inte längre vill uppleva och dragen framåt av vår attraktiva vision. I den andra fasen av Beslut väger vi för- och nackdelar för att göra förändringen eller att stanna kvar där vi är, det för att ta ett smart, ekologiskt och sunt beslut för att genomföra förändringen. I tredje fasen av Skapande skapar vi de resurser som behövs, skapar en plan för hur vi ska nå fram, identifierar färdigheter som behövs mm. Vi börjar ta de första viktiga stegen för att förverkliga förändringen i praktiken och fortsätta följa vår plan. I fjärde fasen av Integrerande så integrerar vi allt genom att fira och positivt förstärka de nya beteendena och färdigheterna vi utvecklar samt tar till oss feedback för vad som fungerar mindre bra, justerar planen och kör på igen. Detta är ingen linjär process utan mer en dans mellan de olika stegen.

NS Själv-förverkligande Modell (Meta-Coaching, Själv-Förverkligande Psykologi mm)
Denna modell beskriver hur människor förverkligar sitt bästa jag, vad som kan hålla en tillbaka, och vilka kriterier som behövs för att leva på de själv-förverkligande behoven, att leva fullt ut som människa. Modellen utgår ifrån fyra nyckelpunkter, dessa är:
1. Vårt växande är utvecklande av naturen; vår inre kärna är designad för att utvecklas genom hela livet.
2. Vi utvecklas som människor och förverkligar saker genom att skapa rika och kraftfulla betydelser.
3. Vi har en inre kärna, ett äkta jag som utvecklas genom själv-upptäckt, själv-medvetenhet, själv-respekt, och själv-kärlek.
4. Vi accelererar vår utveckling genom att anta personligt ägandeskap och ansvar för våra liv, vi förminskas som människor när vi inte gör det.

The Matrix of Self-Actualization (Själv-Förverkligande Psykologi)
Av Self-Actualization-Modellen och Matrix-Modellen har vi nu en applikation för att klargöra betydelseramarna i upplevelserna av själv-förverkligande. Så denna modell är resultatet när vi kombinerar de andra två. Med den kan vi klargöra vilka betydelser och intentioner en person har i sitt själv-föverkligande samt vad personen vill skapa, i fem kategorier:
Själv: Hur definierar personen sig själv i olika sammanhang? Själv-värde, självförtroende mm.
Kraft: Här handlar det om personens mentala och emotionella resurser, färdigheter, kunskaper mm. som frigör själv-förverkligande potential.
Andra: Hur definierar personen andra människor och relationer till andra som frigör potentialer när personen förverkligar sitt sociala Jag?
Tid: Vad och hur behöver personen definiera ”tid” så att den stödjer frikopplandet av ens potentialer? Har du mycket tid? Lite tid? Är tiden emot dig eller din vän? o.s.v.
Världen: Vad behöver personen tro om världen, och specifikt om den världen inom sin passion?

Själv-förverkligande kvadranterna (Meta-Coaching)
Denna modell är till för att diagnostisera var en person lever just nu i sitt själv-förverkligande.
Som du ser på bilden har vi fyra kvadranter. Ju högre upp på skalan du är, desto starkare betydelser, mening, visioner, drömmar, övertygelser mm. har du. Ju mer till höger du är, desto mer och effektivare prestation har du.
I kvadrant I är man Outvecklad, d.v.s. låg prestation och låg betydelse, vi alal föds här.
I kvadrant II är man så kallad Presterare, man presterar effektivt och mycket, men med låg mening och betydelse i det, arbetsnarkomaner räknas ofta till den här kategorin. Det man gör känns ofta meningslöst men försöker lösa det genom att prestera ännu mer, vilket förvärrar situationen.
I kvadrant III är man så kallad Drömmare, man har höga betydelser, drömmar, visioner, mål mm. men ingen eller låg prestation. Det är landet Fluff! Är man här länge och mycket är det vanligt att man skapar depression och liknande tillstånd.
I kvadrant IV är man så kallad själv-förverkligare, man har höga meningar, betydelser, visioner, mål mm. i kombination med höga och effektiva prestationer. Synergin mellan hög betydelse och hög prestation brukar upplevas som sitt kall i livet, sin mission, meningen med livet o.s.v. Här gör vi det som vi finner högst meningsfullt i livet utifrån våra styrkor, färdigheter, egenskaper, kunskaper, erfarenhet mm.
Genom att kunna diagnostisera var personen befinner sig i dagsläget vet vi nu hur vi kan hjälpa personen framåt, vilken del som behöver förstärkas för att leva ett själv-förverkligande liv.

NLP’s kommunikationsmodell
NLP´s kommunikationsmodell handlar om mänsklig kommunikation och funktion. Det är om hur vi använder språket i hjärnan (Våra mentala filmer och dess visuella, auditiva och kinestetiska drag) för att skapa våra sinne-kropp-känsla-tillstånd. Som en kommunikationsmodell, relaterar det här till hur vi processar information och involverar många saker:
Det är en modell för att styra vår egen hjärna. Själv-kommunikations-medvetenhet kommer först. När du kommunicerar med dig själv ”styr du din egen hjärna” på ett bestämt sätt och därmed skapar dina färdigheter, förmågor, beteenden, o.s.v.
Vi kommunicerar med att använda språket i hjärnan – språket vi använder för att skapa våra biografer som vi spelar upp på föreställningen av vårt sinne.
Språket av hjärnan: Interna syner (visuella), ljud (auditiva) och sensationer (kinsetetiska), lukter (olfaktoriska) och smaker (gustatoriska). Vi ”begriper” av saker med våra sinnen med att internt processa information och representera såsom filmer i vårt sinne.
Lingvistiken i vårt sinne börjar med de sensoriska ”språken” i sinnet och rör sig sen till meta-representations-systemet som vi kallar språk.

Dessa språk påverkar vår neurologi (vårt nervsystem och fysiologi) till att skapa våra tillstånd och där kommer våra vardagliga uttryck av beteenden och emotioner.

Meta-States-modellen
Meta-Statesmodellen kartlägger hur sinnet fungerar, nivåerna i sinnet, och Matrisen (tankestrukturer) som är uppbyggd av övertygelser och ramar som påverkar och styr dina dagliga upplevelser, dina yttre spel. Det går bortom det linjära tänkandet i klassisk NLP och är därför ett icke-linjärt tänkande. Meta-States syftar på vårt själv-reflekterande medvetande, med det menas att vi tänker, förstår, känner mm. på mer än endast den primära nivån. När vi tänker någonting, har vi även tankar och känslor om den tanken, tankar om den tanken om tanken o.s.v. Det kallas för meta-tillstånd. Vi kan tänka och känna om våra tankar och känslor och vi gör det medvetet eller omedvetet hela tiden. En övertygelse är t.ex. en tanke som vi på meta-nivå har bekräftat och gett betydelse till på något sätt, därför fastnar den i vårt system. Syftet med Meta-Statesmodellen är att på djupare eller högre plan (vilken metafor du föredrar) kunna arbeta med en person för att göra transformativa förändringar.

The Crucible-modellen (Meta-Coaching, Själv-Förverkligande Psykologi)
”The Crucible är en förändringsmaskin”
Jim Walsh, Psykolog och Neuro-Semantics Tränare.
Lika mycket som man kan lära sig saker, behöver man ibland avlära (eng. Unlearn) sig saker som håller en tillbaka. Och där kommer Crucible-modellen in. Crucible på svenska betyder Smältdegel, en smältdegel används till för att rena guld genom att utsätta det för så pass höga temperaturer så att  all smuts och annat bränns bort, och kvar är endast det rena guldet. Vi använder smältdegel som metafor i denna förändringsmodell. The Crucible är ett mentalt utrymme som du skapar, i det kan du ta in någonting som håller dig tillbaka, och ut ur processen är bara den rena potentialen (guldet) kvar. Det som skiljer The Crucible-modellen från Axes of Change-modellen är att Crucible handlar om att frikoppla dig från saker som håller dig tillbaka, Axes of Change handlar oftast om en förändring över tid.